คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม คธผ.1/1
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 11
2400-1002อาหารครอบครัว 35
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 35
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 35
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 24
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 12
2000-2001กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 02
 รวม  23 35 2
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นงเยาว์ น.ส.นงเยาว์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ว่าที่ ร.ต.(ปิยะ ภูมิภักดิ์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(นายหยาด พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ