คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 2
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 2
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24 4
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35 5
2401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 1-6-37 7
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 3
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 3
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 3
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-21-19 32 30
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวภา น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์ น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์ น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
โฮมรูม
นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
      (นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
     หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ