คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม คธผ.1/1
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 11
2400-1002อาหารครอบครัว 35
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 35
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 35
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 24
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 12
2000-2001กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 02
 รวม  23 35 2
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นงเยาว์ บุญยงค์ น.ส.นงเยาว์ บุญยงค์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ว่าที่ ร.ต.(ปิยะ ภูมิภักดิ์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายหยาด พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ