คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 1-3-24 4
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35 5
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35 5
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  16-15-21 31 29
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน

 

 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.พัชรินทร์ น.ส.Yang Zhi น.ส.Yang Zhi
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ นางนาตยา พิมสอน นางนาตยา พิมสอน
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์ นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์ น.ส.รัตนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชินาธิป พิมศร นายชินาธิป พิมศร นายชินาธิป พิมศร
น.ส.รัตนา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
โฮมรูม
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.เฉลิมพร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ