คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม คธผ.1/1
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 22 2
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 22 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 22 2
2000-1607เพศวิถีศึกษา 11 1
2400-1002อาหารครอบครัว 35 5
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 35 5
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 35 5
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 24 4
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 12 2
2000-2001กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 02
 รวม  23 35 33
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.He น.ส.He นางวิไลลักษณ์
นายRommel น.ส.สุมาลี น.ส.สุมาลี นายRommel
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร นางวิไลลักษณ์ นางวิไลลักษณ์
น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมนัสนันท์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางอรทัย นางอรทัย นางอรทัย นางอรทัย นางอรทัย
โฮมรูม
น.ส.ศุทธ์หทัย น.ส.ศุทธ์หทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธิรณี น.ส.ธิรณี น.ส.ธิรณี น.ส.ธิรณี
น.ส.ธิรณี น.ส.วารุณี น.ส.วารุณี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน     (นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
  หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย          (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ