คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม คธผ.1/1
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 11
2000-1202ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 22
2000-1504อาเซียนศึกษา 11
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 24
2401-2004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น 23
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 37
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 22
2000-2002กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 02
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 22
2000-1601พละศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 12
 รวม  22 35 0
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน

เปิดระบบ ให้ สามารถจัดตารางลงคาบ 5 ได้แล้วครับ

 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ