คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35 5
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35 5
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35 5
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 3
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-20-23 34 32
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ น.ส.พัชรินทร์ น.ส.Yang Zhi น.ส.Yang Zhi
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า นางประจักษ์ศรี สุต๋า
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ยุพาภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
โฮมรูม
นางวิไลลักษณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปิยะพงศ์ ยอดอินทร์ นายปิยะพงศ์ ยอดอินทร์ น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ นายอัตตะพงษ์ น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ...............................
(นายธนกร  สุขส่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ