คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม คธผ.1/1
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 11 1
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 22 2
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 23 3
2000-1504อาเซียนศึกษา 11 1
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 22 2
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 12 2
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 23 3
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23 3
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 24 4
2401-2004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น 23 3
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 37 7
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 22 2
2000-2002กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 02
 รวม  22 35 33
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร น.ส.สุกัญญา น.ส.สุกัญญา น.ส.นาตยา น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร นางประจักษ์ศรี
น.ส.นาตยา น.ส.นาตยา น.ส.นาตยา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร น.ส.เฉลิมพร นายพรหมศรี นายพรหมศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพรชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเอื้องฟ้า นางเอื้องฟ้า นางเอื้องฟ้า นางวิไลลักษณ์
โฮมรูม
นางวิไลลักษณ์ นางวิไลลักษณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสรรเพชญ นายพรชัย นายพรชัย นายพรชัย น.ส.สุมาลี น.ส.สุมาลี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


 (นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ           (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ