คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.1/1
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมงจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 22
2000-1504อาเซียนศึกษา 11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 24
2000-2002กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 02
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 37
 รวม  20 32 0
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ